I. Wprowadzenie

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Pastuszko i Drab spółka partnerska z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 84, 90-243, NIP 7252291940, REGON 384095939, dalej zwany jako ”Administrator Danych”.

Administrator Danych dba o zapewnienie najwyższego standardu ochrony prywatności osób zainteresowanych oraz odwiedzających. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych zainteresowanych oraz odwiedzających.

Polityka ma na celu przede wszystkim poinformowanie zainteresowanych oraz odwiedzających, których dane dotyczą o przysługujących ich prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora Danych.

Zobowiązujemy się do przestrzegania Polityki oraz obowiązujących przepisów prawa m. in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane:” RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Prosimy zapoznania się z poniższą informacją.

II. Definicje

Jeśli w niniejszym dokumencie jest mowa o:

III. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator Danych zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w tym między innymi:

IV. Podstawy prawne przetwarzania danych i cele przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Dane osobowe nie mogą być’ przechowywane dłużej jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora Danych będą przetwarzane od momentu odwiedzenia przez Państwa strony internetowej do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszej Polityki, prosimy o dalsze niekorzystanie i opuszczenie strony internetowej.

Dane osobowe osób zainteresowanych będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie złożone w formularzu kontaktowym.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych, w tym analizowanie i profilowanie danych do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.

V. Przysługujące Prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość’ danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić’ prawidłowość’ tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator Danych nie potrzebuje już> danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń’;
    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Swoje prawa mogą Państwo realizować’ poprzez zgłoszenia pisemne lub ustne swoich żądań w siedzibie Administratora Danych lub pod adresem e-mail: ……………………………………

Państwa żądanie rozpatrzymy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu jednego miesiąca.

Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania, jeśli została wyrażona zgoda w tym zakresie.

VI. Przekazywanie danych

Administrator Danych może zawierać pisemne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem (Podmiot przetwarzający). Uprawnienie do zawierania takich umów wynika z przepisów prawa. Podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności takie podmioty, jak: firmy świadczące usługi informatyczne, firmy świadczące usługi hostingowe.

Podmioty przetwarzające będą podlegały zobowiązaniom umownym dotyczącym wdrożenia zabezpieczenia danych osób zainteresowanych oraz przetwarzania tych danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora Danych.

Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych do przetwarzania danych osobowych członków Administratora Danych.

Państwa dane osobowe bez wyraźnej, odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VII. Pozyskiwanie danych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.adwokatpastuszko.pl

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które przekazują Państwo w ramach wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy.

VIII. Środki bezpieczeństwa

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator Danych podejmuje odpowiednie środki w celu:

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w celu jej aktualizacji i zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa Państwa danych.

IX. Realizacja zleceń

  1. W przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.
  2. Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.